Notice: Undefined variable: expire in /home/id100243/domains/kofferopdak.nl/public_html/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/id100243/domains/kofferopdak.nl/public_html/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/id100243/domains/kofferopdak.nl/public_html/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/id100243/domains/kofferopdak.nl/public_html/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/id100243/domains/kofferopdak.nl/public_html/system/library/template.php on line 9Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/id100243/domains/kofferopdak.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Notice: Undefined variable: expire in /home/id100243/domains/kofferopdak.nl/public_html/system/library/template.php on line 9Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/id100243/domains/kofferopdak.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 32Notice: Undefined variable: expire in /home/id100243/domains/kofferopdak.nl/public_html/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/id100243/domains/kofferopdak.nl/public_html/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/id100243/domains/kofferopdak.nl/public_html/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/id100243/domains/kofferopdak.nl/public_html/system/library/template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in /home/id100243/domains/kofferopdak.nl/public_html/system/library/template.php on line 9 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – kofferopdak.nl

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 - Definities 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 - Toepasselijkheid 
Artikel 4 - Het aanbod 
Artikel 5 - De overeenkomst 
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 11 - De prijs 
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie 
Artikel 13 - Levering en uitvoering 
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Artikel 15 - Betaling 
Artikel 16 - Klachtenregeling 
Artikel 17 - Geschillen 
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud 
en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud 
en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een 
afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
4. Dag: kalenderdag; 
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten 
en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument 
of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een 
manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel 
waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie 
mogelijk maakt; 
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 
overeenkomst op afstand; 
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of 
diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt 
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, 
digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of 
mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese 
modelformulier voor herroeping; 
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te 
zijn samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Veenema Verhuur/kofferopdak.nl
Legedyk 9 
9088 AA Wirdum (frl) 
T 058 844 34 00 (7 dagen per week bereikbaar van 10:00 – 20:00 uur) 
M 06 11 12 70 12 (7 dagen per week bereikbaar van 10:00 – 20:00 uur) 
E info@veenemaverhuur.nl 
W www.kofferopdak.nl 
W www.veenemaverhuur.nl 
KvK 50763962 
BTW NL106209929B02 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot 
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de 
ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de 
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo 
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid 
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden 
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat 
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand 
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg 
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op 
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op 
de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 - Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 
nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, 
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik 
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden 
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het 
aanbod binden de ondernemer niet. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 
voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer 
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de 
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de 
overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer 
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn 
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor 
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit 
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd 
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te 
verbinden. 
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de 
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op 
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht 
kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht 
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 
herroepingsrecht; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover 
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van 
de overeenkomst op afstand; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van 
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste 
levering. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij producten: 
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende 
een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag 
de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) 
verplichten. 
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de 
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de 
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De 
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke 
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende 
levertijd weigeren. 
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag 
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste 
onderdeel heeft ontvangen; 
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: 
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft 
ontvangen. 
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale 
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave 
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, 
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is 
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of 
het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na 
het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde 
bedenktijd. 
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft 
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt 
de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij 
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en 
de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product 
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is 
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer 
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het 
herroepingsrecht heeft verstrekt. 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn 
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de 
ondernemer. 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, 
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de 
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De 
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt 
voordat de bedenktijd is verstreken. 
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk 
in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en 
duidelijke instructies. 
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de 
consument. 
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de 
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer 
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de 
dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een 
beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de 
ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door 
de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige 
nakoming van de verbintenis. 
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of 
elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot 
levering van stadsverwarming, indien: 
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de 
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van 
gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een 
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: 
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van 
de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende 
overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.     Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.    


Kofferopdak.nl © 2021
Ontwikkeld door Dymago

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0